Ne­o­Di­rec­til­lä to­teu­te­tuil­le verk­ko­si­vuil­le voi jat­kos­sa myy­dä myös päi­vän voi­mas­sa ole­vaa lu­kuo­i­keut­ta ti­laa­jil­le tar­koi­tet­tui­hin si­säl­töi­hin.

Päi­vän lu­kuo­i­keu­den os­ta­va lu­ki­ja voi lu­kea leh­den verk­ko­pal­ve­lun si­säl­tö­jä ja nä­köis­leh­tiä ti­laus­päi­vän lop­puun ja vie­lä seu­raa­vat 24 tun­tia. Tä­män jäl­keen lu­kuo­i­keus päät­tyy au­to­maat­ti­ses­ti, mut­ta ti­laa­jan tie­dot jää­vät leh­den käyt­töön esi­mer­kik­si jat­ko­tar­jous­ten te­koa var­ten.

Ti­laus mak­se­taan ver­kos­sa heti joko verk­ko­pan­kis­sa tai luot­to­kor­til­la.

Hel­pot­taa os­ta­mis­ta, aut­taa jat­ko­mark­ki­noin­nis­sa

Päi­vän lu­kuo­i­keu­den ta­voit­tee­na on tar­jo­ta lu­ki­jal­le help­po tapa mak­saa si­säl­lös­tä sil­loin, kun hän ha­lu­ai­si lu­kea yk­sit­täi­sen, ti­laa­jil­le tar­koi­te­tun ju­tun.

Vuo­ro­kau­den lu­kuo­i­keus avaa lu­ki­jal­le sa­mal­la pää­syn leh­den mui­hin mak­sul­li­siin si­säl­töi­hin, jol­loin ti­laa­jil­le tar­koi­tet­tu­ja pal­ve­lu­ja on help­po tes­ta­ta.

Mi­kä­li leh­ti ot­taa päi­vän lu­kuo­i­keu­den käyt­töön, ti­laus­vaih­to­eh­to li­sä­tään verk­ko­pal­ve­lun ”Ti­laus”-koh­taan.

Lu­kuo­i­keu­den os­to­mah­dol­li­suut­ta voi­daan mark­ki­noi­da myös yk­sit­täis­ten jut­tu­jen pe­räs­sä sil­loin, kun lu­ki­ja pää­tyy esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta jut­tuun, joka vaa­tii voi­mas­sa ole­vaa ti­laus­ta.

Ti­lauk­sen hin­nan leh­ti voi mää­ri­tel­lä it­se.

Ne­o­Di­rect-si­vuil­la lu­kuo­i­keu­den os­to on kyt­ket­ty le­vik­ki­jär­jes­tel­mä CPro­fi­tiin.

Li­sä­tie­toa:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi

Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi