Hil­la Group käyt­tää mo­ni­puo­li­ses­ti Anyg­raa­fin tuot­tei­ta, ja alus­tan yh­dis­tä­mi­sen myö­tä il­moi­tus­myyn­ti on siir­ty­nyt käyt­tä­mään Ap­ro­fi­tin por­taa­lia lop­pu­käyt­tä­jän käyt­tö­liit­ty­mä­nä.

Aprofit Hillalle sovitettuna

Aprofit Hillalle sovitettuna

Var­si­nai­sen käyt­töö­not­top­ro­jek­tin osa­na otet­tiin käyt­töön Ap­ro­fi­tin por­taa­lit maa­lis­kuun 2023 alus­sa koko kon­ser­nil­le.

Pro­jek­ti ete­ni vai­heit­tain si­ten, et­tä vii­mei­se­nä kon­ver­toi­daan SLP Kus­tan­nuk­sen van­ha le­vik­ki­jär­jes­tel­mä ja sen asi­ak­kuu­det uu­teen CPro­fit kan­taan Hil­las­sa. Tä­män jäl­keen kaik­ki kon­ser­nin asi­ak­kuu­det ovat saa­ta­vil­la ja hal­lit­ta­vis­sa yh­den yh­tei­sen jär­jes­tel­män kaut­ta.

”Pro­jek­ti ete­ni jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ti suu­ni­tel­lus­ti maa­liin, vaik­ka luon­nol­lis­ta ai­ka­tau­lu­jen sää­töä näin isos­sa pro­jek­tis­sa ai­na saa­daan teh­dä. AP­ro­fit por­taa­lien käyt­töö­not­to ta­pah­tui en­sin var­mis­ta­mal­la rat­kai­sun toi­mi­vuus Proof-of-Con­cept me­ne­tel­mäl­lä ja huo­lel­li­sil­la mää­rit­te­lyil­lä Hil­lan tar­pei­den poh­jal­ta. Yh­ty­mäl­lä on laa­ja tuo­te­va­li­ko­ma sekä pa­pe­ri­sia et­tä di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta laa­jal­la maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la, jo­ten mil­lään pa­ket­ti­rat­kai­sul­la ei Hil­la Grou­pin tar­pei­siin oli­si voi­nut vas­ta­ta””, sa­noo tek­ni­nen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen Anyg­raa­fis­ta.

”Käyt­töö­not­toa hel­pot­ti se, et­tä AP­ro­fit por­taa­lis­sa tu­keu­du­taan jo ole­mas­sa ol­lei­siin Ap­ro­fit-ra­ken­tei­siin kai­kis­sa van­hois­sa Hil­la-kon­ser­nin leh­dis­sä. Toki pro­jek­ti myös an­toi mah­dol­li­suu­den teh­dä ra­ken­teis­ta en­tis­tä pa­rem­min ny­ky­ai­kais­ta te­ke­mis­tä vas­taa­via.”

”Pro­jek­ti jat­kuu jat­ku­van ke­hi­tyk­sen hen­ges­sä ja us­kom­me rat­kai­sum­me pal­ve­le­van Hil­laa vie­lä pit­kään, vaik­ka toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muut­tuu­kin jat­ku­vas­ti”, Van­ni­nen to­te­aa.

Ap­ro­fit por­taa­li -pro­jek­tin omis­ta­ja­na Hil­la Grou­pis­sa on ol­lut yri­tys­myyn­nin myyn­ti­joh­ta­ja Kir­si Kela.

”Pro­jek­ti on eden­nyt kuu­kau­sien ku­lu­es­sa mää­rit­te­ly­vai­hees­ta to­teu­tuk­seen ja ri­pe­ään käyt­töö­not­toon. Jär­jes­tel­mä­hank­keem­me ko­ko­nai­suu­te­na on ol­lut mit­ta­va, ja sen eri vai­heis­sa on ol­lut tär­ke­ää ot­taa huo­mi­oon myös hank­keen mui­den osa-alu­ei­den ti­lan­ne. Kes­ki­näi­nen riip­pu­vuus on mää­ri­tel­lyt myös pro­jek­tin ete­ne­mis­tä. Toi­vei­tam­me ja tar­pei­tam­me on kuun­nel­tu ja ne on py­rit­ty to­teut­ta­maan mah­dol­li­sim­man jous­ta­vas­ti”, Kir­si Kela to­te­aa.

”Pro­jek­tin jat­ku­es­sa ke­vään ede­tes­sä koh­ti jat­ku­vaa ke­hi­tys­tä olem­me val­mii­ta aut­ta­maan Anyg­raa­fia ke­hit­tä­mään tuot­tees­ta en­tis­tä pa­rem­paa. Pro­jek­ti­pääl­lik­köm­me Jo­ac­him Kå­lan joh­dol­la ko­ko­am­me Hil­la Grou­pin si­säi­sen ke­hi­tys­ryh­män, joka kom­mu­ni­koi sään­nöl­li­ses­ti Anyg­raa­fin ke­hi­tys­jouk­ku­een kans­sa.”

Li­sä­tie­to­ja:
• pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi, puh. 0500 422 342
• yri­tys­myyn­nin myyn­ti­joh­ta­ja Kir­si Kela, Hil­la Group, kir­si.kela(at)hil­lag­roup.fi