Alu­e­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuus­sa. Vaa­leis­sa va­li­taan Suo­men en­sim­mäi­set alu­e­val­tuus­tot uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta on 21.

Vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa 12.1. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 23.1.2022.

Mi­kä­li leh­te­si hank­kii alu­e­vaa­lien tu­los­da­tan suo­raan Oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä, data on mah­dol­lis­ta ajaa au­to­maat­ti­ses­ti vaa­liy­ö­nä pai­net­ta­vaan leh­teen ha­lu­tun­lai­sel­la ul­ko­a­sul­la. Tämä no­peut­taa eh­dok­kai­den ja ää­nes­ty­sa­lu­ei­den ää­ni­mää­rien ko­ko­a­mis­ta ja jul­kai­sua maa­nan­tain leh­des­sä.

Au­to­maat­ti­a­joa on hyö­dyn­net­ty ai­kai­sem­min muun mu­as­sa kun­ta­vaa­lien, edus­kun­ta­vaa­lien ja pre­si­den­tin­vaa­lien kun­ta- ja ää­nes­ty­sa­lu­e­koh­tais­ten tu­los­ten jul­kai­sus­sa.

Ajo on mah­dol­lis­ta to­teut­taa, jos leh­del­lä on käy­tös­sä da­tan kä­sit­te­ly­oh­jel­mis­to Tab­leEd tai Tab­leEd ote­taan täs­sä vai­hees­sa käyt­töön.

Mi­kä­li olet kiin­nos­tu­nut tu­los­ten au­to­maat­ti­a­jos­ta, ota mei­hin yh­teyt­tä vii­meis­tään 3.1.2022.

Li­sä­tie­toa:
• Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi

Alu­e­vaa­lien tär­ke­ät päi­vä­mää­rät

• en­nak­ko­ää­nes­tys ko­ti­maas­sa: 12. – 18.1.2022
• en­nak­ko­ää­nes­tys ul­ko­mail­la: 12. – 15.1.2022
• var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä: 23.1.2022
• alu­e­vaa­li­lau­ta­kun­nat vah­vis­ta­vat alu­e­vaa­lien tu­lok­set: 26.1.2022
• val­tuus­tot aloit­ta­vat työn­sä: 1.3.2022.
• hel­sin­ki­läi­set ei­vät ää­nes­tä alu­e­vaa­leis­sa, kos­ka Hel­sin­gis­sä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­ta sekä pe­las­tus­toi­mes­ta vas­taa jat­kos­sa­kin kau­pun­gin­val­tuus­to

Läh­de: Oi­keus­mi­nis­te­riö