En­si vuo­den kou­lu­tus­suun­ni­tel­mien teko ja ku­lu­van vuo­den kou­lu­tus­vä­hen­nys­ten haku on taas ajan­koh­tai­sia.

Kou­lu­tus­vä­hen­nys teh­dään ti­li­kau­den pää­tyt­tyä ve­ro­tet­ta­vas­ta tu­lok­ses­ta.

Työ­nan­ta­jan kou­lu­tus­vä­hen­nyk­ses­sä huo­mi­oi­daan kou­lu­tus­ten kus­tan­nus­ten li­säk­si myös kou­lu­tuk­seen käy­tet­ty työ­ai­ka.

Vä­hen­nys­tä voi ha­kea myös Anyg­raa­fien jär­jes­tel­mien käyt­töä kos­ke­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta tai Anyg­raa­fin jär­jes­tä­mis­tä kou­lu­tuk­sis­ta, jot­ka yl­lä­pi­tä­vät ja edis­tä­vät työn­te­ki­jän am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta.

Kou­lu­tus­vä­hen­nys­ten saa­mi­nen edel­lyt­tää kou­lu­tus­suun­ni­tel­maa. Yli 20 hen­ki­lön yri­tyk­sis­sä myös yh­teis­toi­min­ta­la­ki (16 §) vel­voit­taa kou­lu­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen. Suun­ni­tel­ma tu­lee ol­la laa­dit­tu­na en­nen vä­hen­nys­ten pii­riin tu­le­vien kou­lu­tus­ten ajan­koh­taa, mut­ta sitä voi­daan päi­vit­tää pit­kin ve­ro­vuot­ta.

Ve­rot­ta­jan oh­jeet kou­lu­tus­vä­hen­nyk­sen ha­ke­mi­ses­ta, vä­hen­nyk­sen pe­rus­teis­ta sekä mää­räs­tä ly­hy­es­ti:

• Kou­lu­tus­vä­hen­nys­tä ha­e­taan ti­li­kau­den pää­tyt­tyä ve­roil­moi­tuk­sen yh­tey­des­sä Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keel­la 79. Täyt­tö­oh­jeen löy­dät täs­tä.

• Kou­lu­tus­vä­hen­nyk­sen mää­rä on las­ken­nal­li­ses­ti noin puo­let kou­lu­tu­sa­jan palk­ka­ku­luis­ta.

• Voit vä­hen­tää myös kou­lu­tuk­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

• Kou­lu­tus­vä­hen­nyk­sen saa enin­tään kol­mel­ta kou­lu­tus­päi­väl­tä työn­te­ki­jää koh­den.

• Kou­lu­tus­vä­hen­nyk­sen vä­him­mäis­mää­rä on yk­si kou­lu­tus­päi­vä työn­te­ki­jää koh­ti, eli kuu­si tun­tia kou­lu­tus­ta.

• Kou­lu­tus­vä­hen­nys kos­kee vain työ­suh­teis­ta hen­ki­lös­töä.

Tar­kem­mat ve­rot­ta­jan oh­jeet ai­hees­ta löy­dät tääl­tä.

Kou­lu­tus­kor­vauk­sia voi saa­da myös Ke­lal­ta. Kela kor­vaa esi­mer­kik­si en­si­a­pu­val­miuk­sien ke­hit­tä­mis­tä kos­ke­vaa kou­lu­tus­ta. Ke­lan kor­vaus­lo­mak­keen löy­dät täs­tä.

Li­sä­tie­toa Anyg­raa­fin kou­lu­tuk­sis­ta:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raa.fi