Län­nen Me­dia uu­dis­ti toi­min­taan­sa al­ku­vuo­des­ta, kun Sa­no­man omis­tuk­seen Al­man maa­kun­ta­me­di­an kau­pan myö­tä siir­ty­neet Aa­mu­leh­ti ja Sa­ta­kun­nan Kan­sa ir­rot­tau­tui­vat yh­teis­toi­mi­tuk­ses­ta.

Muu­tok­sen jäl­keen kuu­si­hen­ki­nen yh­teis­toi­mi­tus on kes­kit­ty­nyt omiin, sy­ven­tä­viin uu­tis­jut­tui­hin ja avus­ta­jil­ta ti­lat­ta­vien tee­ma-ai­neis­to­jen tuot­ta­mi­seen yh­dek­säl­le maa­kun­ta­leh­del­le.

Tämä nä­kyy toi­mi­tuk­sen työ­ta­vois­sa.

– Ai­em­min kes­ki­tyim­me te­ke­mään si­säl­töä pit­käl­ti pai­net­tu­jen leh­tien ja niis­sä käy­tös­sä ole­vien ti­lo­jen eh­doil­la. Nyt sat­saam­me enem­män jut­tu­jen si­säl­töön ja jul­kai­suun verk­ko edel­lä, Län­nen Me­di­an toi­mi­tus­ta ve­tä­vä Mat­ti Po­sio ku­vaa.

Toi­min­ta­ta­pa on Po­si­on mu­kaan lu­ki­jan etu. Esi­mer­kik­si lu­e­tuim­mat tee­ma­ju­tut ra­ken­tu­vat usein omis­ta ko­ke­muk­sis­taan ker­to­van haas­ta­tel­ta­van ja asi­an­tun­ti­jan tie­don yh­dis­tel­mäs­tä, kun ai­kai­sem­min jom­pi­kum­pi pu­hui pää­ju­tus­sa ja toi­nen kai­na­los­sa, hän ku­vaa.

–  Kun toi­mit­ta­ja ajat­te­lee enem­män jut­tua ko­ko­nai­suu­te­na kuin pai­ne­tun leh­den ge­o­met­ri­aa, se nä­kyy toi­vot­ta­vas­ti lop­pu­tu­lok­ses­sa.

"Jär­jes­tel­mien yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen on iso asia, sil­lä osa­kas­leh­tien eri­lai­set jär­jes­tel­mät ovat alus­ta as­ti ol­leet Län­nen Me­di­an toi­min­nan suu­rin haas­te."

Työ­ta­paa tu­kee Län­nen Me­di­an siir­ty­mi­nen si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä Neon käyt­tä­jäk­si.

Kos­ka osa­kas­leh­dis­tä kuu­si käyt­tää Neoa, Neo oli Po­si­on mu­kaan luon­te­va va­lin­ta. Sekä verk­ko- et­tä print­ti­ai­neis­tot pys­ty­tään siir­tä­mään vai­vat­to­mas­ti Ne­os­ta toi­seen Ne­oon sekä Ilk­ka-Poh­ja­lai­sen, Hä­meen Sa­no­mien ja Fors­san Leh­den jär­jes­tel­miin.

Huh­ti­kuus­sa Län­nen Me­di­an toi­mi­tus ot­taa käyt­töön si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­män uu­sim­man ver­si­on, jota käy­te­tään verk­ko­se­lai­men kaut­ta.

Se on suun­ni­tel­tu tu­ke­maan työs­ken­te­lyä verk­ko edel­lä. Jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si ri­kas­tet­tu­jen verk­ko­jut­tu­jen siir­tä­mi­sen suo­raan osa­kas­leh­dil­le.

Li­säk­si verk­ko­se­lai­men kaut­ta käy­tet­tä­vä Neo on suun­ni­tel­tu mah­dol­li­sim­man in­tui­tii­vi­sek­si käyt­tää.

Ta­voit­tee­na on, et­tä si­säl­lön tuot­ta­mi­nen, sen jul­kai­sus­ta tie­dot­ta­mi­nen ja it­se ai­neis­ton siir­to on yk­sin­ker­tais­ta ja no­pe­aa; myös ai­neis­to­ja vas­taa­not­ta­vien toi­mi­tus­ten kan­nal­ta.

–  Tämä on iso asia, sil­lä osa­kas­leh­tien eri­lai­set jär­jes­tel­mät ovat alus­ta as­ti ol­leet Län­nen Me­di­an toi­min­nan suu­rin haas­te. Tä­mä­hän ei ole ol­lut ke­nen­kään vika, mut­ta on ai­heut­ta­nut pal­jon osin tur­haa­kin työ­tä, kun jut­tu­ja on jou­dut­tu par­si­maan ta­val­la tai toi­sel­la yh­des­sä tai use­am­mas­sa leh­des­sä yh­teis­toi­mi­tuk­sen li­säk­si.

– Kun em­me enää kes­ki­ty re­aa­li­ai­kai­seen uu­tis­kil­pai­luun, on tär­ke­ää, et­tä toi­mit­ta­jat voi­vat kes­kit­tyä si­säl­töön, jot­ta yh­tei­nen si­säl­tö myös si­tout­tai­si osa­kas­leh­tien ti­laa­jia. Tar­pee­ton jut­tu­jen siir­te­ly ja tie­don­kul­kuun liit­ty­vät kat­kok­set jää­vät pois.

Mit­kä si­säl­löt sit­ten ovat ti­laa­jien suo­sik­ke­ja?

– Kyl­lä data osoit­taa, et­tä lei­pä­la­jim­me eli ajan­koh­tais­ten asi­a­ve­to­jen ohel­la lä­hel­le lu­ki­jaa tu­le­va tee­ma­si­säl­tö kiin­nos­taa ti­laa­jia. Kyse on pit­käl­ti lä­hes­ty­mis­kul­mas­ta esi­mer­kik­si ter­vey­sai­hee­seen. Jut­tu sii­tä, mik­si osa ih­mi­sis­tä nyp­pii iho­aan her­mos­tu­es­saan kiin­nos­taa ver­kos­sa enem­män kuin ot­si­koin­ti Er­va-eri­tyis­vas­tuu­a­lu­eis­ta, Po­sio nau­rah­taa.

Län­nen Me­dia tuot­taa nyt si­säl­töä
yh­dek­säl­le sa­no­ma­leh­del­le

Län­nen Me­dia -yh­teis­työs­sä ovat ny­kyi­sin mu­ka­na Tu­run Sa­no­mat, Ka­le­va ja La­pin Kan­sa, Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen, Hä­meen Sa­no­mat ja Fors­san Leh­ti, Kes­ki­poh­jan­maa, Kai­nuun Sa­no­mat ja Län­si-Suo­mi.

Yh­tei­ses­sä toi­mi­tuk­ses­sa työs­ken­te­lee kuu­si jour­na­lis­tia, jot­ka tuot­ta­vat leh­dil­le sy­ven­tä­viä uu­tis­jut­tu­ja ja tee­ma-ai­neis­to­ja yh­des­sä avus­ta­jien kans­sa.

Ai­neis­tot tai­te­taan tab­loid­si­vuik­si Kai­nuun Sa­no­mis­sa.

Län­nen Me­di­an jul­kai­sut ta­voit­ta­vat päi­vit­täin kes­ki­mää­rin 620 000 pai­ne­tun leh­den lu­ki­jaa (KMT Le­vi­kin­tar­kas­tus 2020).