Suo­men Suo­ra­mai­non­ta (SSM) on käyn­nis­tä­nyt hank­keen, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na kaik­ki myyn­nin ja ja­ke­lun jär­jes­tel­mät eri puo­lil­la Suo­mea toi­mi­vis­sa ja­ke­lu­yh­ti­öis­sä uu­dis­te­taan. Pro­jek­ti val­mis­tuu ke­vääl­lä 2022.

­– Olem­me käyn­nis­tä­mäs­sä vaa­ti­vaa jär­jes­tel­mä­uu­dis­tus­ta, jos­sa kor­va­taan yh­tä­ai­kai­ses­ti usei­ta lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta elin­tär­kei­tä jär­jes­tel­miä. Muu­tok­sel­la on vai­ku­tus­ta lä­hes kaik­kiin toi­min­toi­hin. Tär­keim­piä ta­voit­tei­tam­me on teh­dä asi­ak­kai­dem­me asi­oin­nis­ta en­tis­tä hel­pom­paa ja su­ju­vam­paa, sekä var­mis­taa käy­tös­säm­me ole­vien jär­jes­tel­mien jat­ko­ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det, Suo­men Suo­ra­mai­non­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Man­ko­nen ker­too.

Hank­keen to­teut­ta­ja­o­sa­puo­li­na ovat Loik­ka Oy, Ad­fo­re Oy ja Anyg­raaf Oy.

Anyg­raa­fin CDPro­fit-jär­jes­tel­mä tu­lee toi­mi­maan ja­ke­lu­yh­ti­öi­den tuo­tan­non jär­jes­tel­mä­nä ja ja­ke­lu­tie­don mas­ter-jär­jes­tel­mä­nä.

CDPro­fi­tia käy­te­tään sa­no­ma­leh­tien var­hais­ja­ke­lun ja kir­je­ja­ke­lui­den li­säk­si myös suo­ra­mai­non­nan ja­ke­luun

Pro­jek­ti on Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa mer­kit­tä­vä. Suo­men Suo­ra­mai­non­nan ja­ke­lu­y­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät vuo­sit­tain yli 10 000 leh­tien ja mai­nos­ten ja­ka­jaa sekä lä­hes 200 va­ki­tuis­ta muu­ta ja­ke­lun ja suo­ra­mai­non­nan am­mat­ti­lais­ta.

– CDPro­fi­tin suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on, et­tä jär­jes­tel­män käyt­tä­jä voi ja­kaa mitä ta­han­sa tuot­tei­ta ku­lut­ta­jien ovel­le. CDPro­fit on laa­jas­ti käy­tös­sä sa­no­ma­leh­tien var­hais­ja­ke­lus­sa, mut­ta myös näi­den ja­ke­lu­y­ri­tys­ten käyn­nis­tä­mis­sä kir­je­ja­ke­luis­sa. Suo­ra­mai­non­nan ja­ke­lun to­teut­ta­mi­nen tä­hän ym­pä­ris­töön ei muu­tok­se­na ole hir­vit­tä­vän laa­ja, kos­ka tä­hän tar­koi­tuk­seen jär­jes­tel­mää on käy­tet­ty jo ai­em­min muun mu­as­sa Hol­lan­nis­sa, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen Anyg­raa­fis­ta us­koo.

SSM:n käy­tän­tö­jen ja toi­min­ta­mal­lien tuo­mi­nen ny­ky­ai­kai­sen oh­jel­mis­to­ym­pä­ris­tön pii­riin tar­koit­taa myös CDPro­fi­tin oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­tä.

– Odo­tan ko­ke­nei­den ja ko­e­tel­tu­jen yh­teis­työ­kump­pa­nien kans­sa ra­ken­ta­vaa ja toi­mi­vaa yh­teis­työ­tä, Van­ni­nen sa­noo.

SSM:n osoitteeton suora tavoittaa viikoittain yhteensä arviolta noin 4 miljoonaa lukijaa.

SSM:n osoitteeton suora tavoittaa viikoittain yhteensä arviolta noin 4 miljoonaa lukijaa.

Suomen Suoramainonta

Suo­men Suo­ra­mai­non­nan ja­ke­lu­y­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät vuo­sit­tain yli 10 000 leh­tien ja mai­nos­ten ja­ka­jaa

Vuon­na 1987 pe­rus­tet­tu Suo­men Suo­ra­mai­non­ta Oy (SSM) on Suo­men suu­rin yk­si­tyi­nen osoit­teet­to­man suo­ra­mai­non­nan ja­ke­lu­y­ri­tys.

SSM Suo­men Suo­ra­mai­non­ta -ket­jus­sa on mu­ka­na 17 ja­ke­lu­y­ri­tys­tä, jot­ka ja­ka­vat suo­ra­mai­non­taa 2,2 mil­joo­naan ko­ti­ta­lou­teen. SSM:n osoit­tee­ton suo­ra ta­voit­taa vii­koit­tain yh­teen­sä ar­vi­ol­ta noin 4 mil­joo­naa lu­ki­jaa.

Ket­jun ja­ke­lu­y­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät vuo­sit­tain yli 10 000 leh­tien ja mai­nos­ten ja­ka­jaa sekä lä­hes 200 va­ki­tuis­ta muu­ta ja­ke­lun ja suo­ra­mai­non­nan am­mat­ti­lais­ta.

Yh­ti­ön vuo­tui­nen lii­ke­vaih­to on noin 33 mil­joo­naa eu­roa.

SSM on osa Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­nia. Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­ni jul­kai­see pai­kal­lis-, alue-, maa­kun­ta- ja kau­pun­ki­leh­tiä Uu­del­la­maal­la, Kes­ki-Suo­mes­sa, Poh­jois-Sa­vos­sa, Ete­lä-Sa­vos­sa, Ky­men­laak­sos­sa, Var­si­nais-Suo­mes­sa, Päi­jät-Hä­mees­sä, Kan­ta-Hä­mees­sä, Pir­kan­maal­la, Ete­lä-Poh­jan­maal­la ja Ete­lä-Kar­ja­las­sa. Li­säk­si kon­ser­ni tar­jo­aa tut­ki­mus-, mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä-, il­moi­tus­val­mis­tus- ja di­gi­taa­li­sen ul­ko­mai­non­nan pal­ve­lu­ja sekä pai­no- ja ja­ke­lu­pal­ve­lu­ja.

Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj:n vuo­den 2020 lii­ke­vaih­to oli 206,8 mil­joo­naa eu­roa ja ope­ra­tii­vi­nen ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­voit­to oli 9,1 mil­joo­naa eu­roa. Vuo­den 2020 lo­pus­sa kon­ser­nis­sa oli työ­suh­tees­sa 5 726 hen­ki­löä.

Anyg­raaf Oy on suo­ma­lai­nen oh­jel­mis­to­ta­lo, joka on toi­mit­ta­nut asi­ak­kail­leen oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja jo vuo­des­ta 1996. Anyg­raaf ty­tä­ryh­ti­öi­neen ja kump­pa­nei­neen tar­jo­aa vah­van, yli sa­ta­päi­sen, osaa­ja­jou­kon asi­ak­kait­ten­sa pro­jek­tien tu­ek­si niin ko­ti­maas­sa kuin yli kah­des­sa­kym­me­nes­sä muus­sa maas­sa.

Anyg­raaf to­teut­taa ja­ka­ja­so­vel­lus­ten li­säk­si mo­nia mui­ta jär­jes­tel­miä, mui­den mu­as­sa si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä ver­kon ja prin­tin tar­pei­siin, ti­laa­ja­hal­lin­taa pa­pe­ri­leh­tien tai di­gi­tuot­tei­den ti­laa­jil­le, il­moi­tus­jär­jes­tel­miä myyn­nin ja asi­a­ka­pal­ve­lun tar­pei­siin sekä ar­kis­to­jär­jes­tel­miä.

Li­sä­tie­to­ja:

• pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi, puh. 0500 422 342

• pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jen­na-Rii­na Kaup­pi­nen, SSM, jen­na-rii­na.kaup­pi­nen(at)ssm.fi, puh. 0440 417 124