Kai­paat­ko apua vaa­li­ai­neis­to­jen kä­sit­te­lyyn? Ko­ko­sim­me al­le lis­tan, jos­ta voi ol­la apua vaa­lien suun­nit­te­lus­sa vie­lä kuu­kau­si en­nen vaa­li­päi­vää.

***

Eh­do­kas­ku­vien siir­to: mah­dol­li­suus in­teg­raa­ti­oon vaa­li­ko­nees­ta, neu­vo­ja muu­hun kä­sit­te­lyyn

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den ku­vien ko­ko­a­mi­nen Ne­oon voi­daan to­teut­taa joko ku­vien mas­sa­siir­to­na tai tuo­mal­la ku­vat ul­koi­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä, ku­ten vaa­li­ko­nees­ta, jos vaa­li­ko­neen to­teut­ta­jan ra­ja­pin­ta tä­män mah­dol­lis­taa.

Mi­kä­li kai­paat vink­ke­jä ku­vien kä­sit­te­lyn te­hos­ta­mi­seen tai et muis­ta, mi­ten mas­sa­siir­to kan­nat­taa teh­dä, va­raa meil­tä kou­lu­tus­tun­ti ai­hees­ta.

Kysy li­sää:
ku­vien siir­toin­teg­raa­tio vaa­li­ko­nees­ta:
– Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi

kou­lu­tus­tun­ti ku­vien mas­sa­siir­ros­ta ja gal­le­ri­oi­den ra­ken­ta­mi­ses­ta:
– Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

***

Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön tu­los­tie­to­jen au­to­maat­ti­a­jo pai­net­tuun leh­teen

Mi­kä­li leh­ti hank­kii vaa­lien tu­los­da­tan suo­raan Oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä, data on mah­dol­lis­ta ajaa au­to­maat­ti­ses­ti vaa­liy­ö­nä pai­net­tuun leh­teen ha­lu­tun­lai­sel­la ul­ko­a­sul­la.

Tämä no­peut­taa usei­den kun­tien kaik­kien eh­dok­kai­den ää­ni­mää­rien ko­ko­a­mis­ta ja jul­kai­sua.

Au­to­maat­ti­a­jo on mah­dol­lis­ta to­teut­taa, jos leh­del­lä on käy­tös­sä Tab­leEd tai Tab­leEd ote­taan täs­sä vai­hees­sa käyt­töön.

Kysy li­sää:
– Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi

***

Nä­köis­leh­teen vaa­lien al­la li­sä­si­vu­ja

Tie­sit­hän, et­tä nä­köis­leh­teen on mah­dol­lis­ta teh­dä si­vu­ja, joi­ta ei jul­kais­ta pai­ne­tus­sa leh­des­sä?

Li­sä­si­vu­jen teko on­nis­tuu, mi­kä­li leh­te­si pai­nol­la on tä­hän val­miuk­sia. Täl­löin si­vut li­sä­tään Plan­ne­ris­sa nor­maa­lin leh­den pe­rään, mut­ta tu­los­te­taan vain nä­köis­leh­teen.

Li­sä­si­vut voi­daan koo­ta esi­mer­kik­si vaa­lien al­la jo ai­em­min jul­kais­tuis­ta si­vuis­ta, ku­ten vaa­li­ko­ne­ky­sy­mys­ten pur­ku­ju­tuis­ta, tai tait­taa uu­del­leen jo ai­em­min jul­kais­tuis­ta ju­tuis­ta omak­si ko­ko­nai­suu­dek­seen. Li­sä­si­vu­ja on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös il­moi­tus­ten tai il­moi­tus­liit­tei­den uu­del­leen­jul­kai­suun.

Li­sä­si­vut ovat yk­si tapa ak­ti­voi­da lu­ki­joi­ta nä­köis­leh­den käyt­tä­jik­si. To­teu­tus on­nis­tuu myös ePa­pe­ril­le, mi­kä­li leh­ti­pai­no tu­kee to­teu­tus­ta.

Kysy li­sää:
– Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi

***

Ne­o­Di­rect-vink­ki: Kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le oma vaa­li­kir­joi­tus­ten lä­he­tys­ka­na­va verk­koon

Voi­vat­ko lu­ki­jat jät­tää mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia leh­den verk­ko­si­vu­jen kaut­ta?

Sa­mal­la tek­nii­kal­la kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le voi­daan ra­ken­taa vaa­li­kir­joi­tus­ten jät­tö­ka­na­va.

Lo­mak­keen kaut­ta eh­dok­kaat voi­vat lä­het­tää toi­mi­tuk­sel­le esi­mer­kik­si mää­rä­mit­tai­sen vaa­li­kir­joi­tuk­sen. Kir­joi­tu­soh­jeet voi­daan li­sä­tä lo­mak­keen al­kuun. Teks­tiin lii­te­tään ai­na lä­het­tä­jän yh­teys­tie­dot, ku­ten nimi, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti.

Lo­ma­ket­ta voi­daan mark­ki­noi­da eh­dok­kail­le en­nak­koon esi­mer­kik­si vaa­li-in­fois­sa ja vaa­lien en­nak­ko­ma­te­ri­aa­leis­sa.

Näin eh­dok­kaat oh­ja­taan käyt­tä­mään leh­den verk­ko­si­vu­ja ja it­se vaa­li­kir­joi­tuk­set on help­po poi­mia säh­kö­pos­tis­ta, jon­ne ne lä­he­te­tään lo­mak­keen kaut­ta. Kir­joi­tuk­set ovat ai­na sa­mal­la ta­val­la ni­met­ty­jä, ei­vät­kä näin sot­keen­nu mui­hin pos­tei­hin. Jos teks­tien mi­tal­le on ase­tet­tu mak­si­merk­ki­mää­rä, kir­joi­tuk­set ovat myös mää­rä­mit­tai­sia.

Mi­kä­li verk­ko­lo­ma­ke on jo nyt in­teg­roi­tu Ne­oon, kir­joi­tuk­set voi­daan oh­ja­ta myös sin­ne.

Kysy li­sää:
– Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

***

Ne­o­Di­rect-vink­ki: Jul­kai­set­ko vaa­liu­u­ti­sia use­am­paan kun­taan? Ero­ta kun­ta­koh­tai­set vaa­li­ju­tut lu­ki­joil­le paik­ka­kun­ta-tä­gil­lä

Neon asi­a­sa­noi­tus eli tä­git ovat ne­kin hyö­dyl­li­siä vaa­lien al­la. Asi­a­sa­no­ja voi käyt­tää esi­mer­kik­si kun­ta­vaa­li­jut­tu­jen pai­kal­lis­ta­mi­seen.

Kaik­ki vaa­li­ju­tut voi­daan jul­kais­ta sa­maan osas­toon, mut­ta lu­ki­jal­le voi­daan näyt­tää kun­kin ju­tun lo­pus­sa kun­ta­koh­tai­nen asi­a­sa­na.

Kun lu­ki­ja klik­kaa asi­a­sa­naa, hän nä­kee kaik­ki ky­sei­seen kun­taan liit­ty­vät vaa­liu­u­ti­set lis­tat­tu­na uu­sim­mas­ta van­him­paan ja voi se­la­ta nii­tä hel­pos­ti. Tämä on hyö­dyl­lis­tä eri­tyi­ses­ti sel­lai­sis­sa leh­dis­sä, jot­ka il­mes­ty­vät kah­des­sa tai use­am­mas­sa kun­nas­sa.

Kun asi­a­sa­nat on otet­tu käyt­töön, nii­tä voi hyö­dyn­tää vaa­lien jäl­keen esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten uu­tis­ten kun­ta­koh­tai­sis­sa lis­tauk­sis­sa tai ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta kos­ke­vis­sa ju­tuis­sa: mi­kä­li jut­tuun on li­sät­ty asi­a­sa­na ”ko­ro­na­vi­rus”, lu­ki­ja voi siir­tyä suo­raan sa­nas­ta lis­tauk­seen, jo­hon on koot­tu kaik­ki ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta kä­sit­te­le­vät uu­ti­set.

Yk­si jut­tu voi si­säl­tää usei­ta asi­a­sa­no­ja. Toi­mi­tus li­sää ne jut­tuun Ne­os­sa.

Asi­a­sa­na-mo­duu­li on otet­ta­vis­sa käyt­töön Ne­o­Di­rec­til­lä ra­ken­ne­tuil­la verk­ko­si­vuil­la. Asi­a­sa­no­jen käyt­tö on mah­dol­lis­ta myös muil­la verk­ko­a­lus­toil­la, jos alus­ta tu­kee asi­a­sa­noi­tus­ta.

Kysy li­sää:
– Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
– Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raaf.fi

***

Ne­o­Di­rect-verk­ko­si­vu­jen muis­ti­lis­ta: ti­laa kun­ta­vaa­lit-osas­to ja vaa­li­ko­neel­le upo­tus

Ha­lu­at­ko Ne­o­Di­rect-verk­ko­si­vuil­le vaa­le­ja var­ten oman osas­ton? En­tä on­ko vaa­li­mai­non­nal­le tar­peen luo­da uu­sia mai­nos­paik­ko­ja? On­ko leh­te­si te­ke­mäs­sä vaa­li­ko­net­ta tai mu­ka­na use­am­man me­di­an vaa­li­ko­nep­ro­jek­tis­sa? Jos, ota yh­teyt­tä.

Suun­nit­te­lem­me mie­lel­läm­me kans­sa­si hy­vis­sä ajoin, mi­ten esi­mer­kik­si vaa­li­ko­ne kan­nat­taa si­vus­tol­le tuo­da niin, et­tä se toi­mii kai­kis­sa pää­te­lait­teis­sa ja saa mah­dol­li­sim­man pal­jon käyt­tä­jiä.

Kysy li­sää:
– Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

***

Mui­ta ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia: uu­tis­kir­je vaa­li­ai­heis­ta

Vaa­lien al­la ver­kos­sa voi tes­ta­ta uu­sia tuot­tei­ta, ku­ten lu­ki­joil­le lä­he­tet­tä­vää uu­tis­kir­jet­tä.

Ne­o­Di­rec­tiä käyt­tä­vis­sä leh­dis­sä uu­tis­kir­jeen voi koo­ta päi­vit­täin ajan­koh­tai­sis­ta uu­ti­sis­ta ja par­hais­ta lu­ku­ju­tuis­ta tai esi­mer­kik­si ker­ran vii­kos­sa vaa­le­ja kos­ke­vis­ta ai­heis­ta. Jut­tu­jen va­lin­ta teh­dään Neon kaut­ta.

It­se kir­je voi­daan lä­het­tää esi­mer­kik­si niil­le ti­laa­jil­le, jot­ka ovat an­ta­neet säh­kö­pos­ti­tie­ton­sa, tai kai­kil­le vaa­liu­u­tis­kir­jeen ti­lan­neil­le lu­ki­joil­le. Ti­laus­mah­dol­li­suus voi­daan li­sä­tä leh­den verk­ko­si­vuil­le.

Kysy li­sää:
– Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

***

Li­sä­te­hoa vaa­li­myyn­tiin AP­ro­fi­tis­ta, it­se­pal­ve­luun myös it­se teh­tä­vien vaa­li-il­moi­tus­ten jät­tö­mah­dol­li­suus

AP­ro­fi­tis­ta löy­tyy vä­li­nei­tä tu­ke­maan vaa­li­myyn­tiä, ku­ten tar­jous­ten te­koa, va­rauk­sien hal­lin­taa ja tuot­to­jen seu­ran­taa.

AP­ro­fi­tin kaut­ta voi­daan hal­lin­noi­da hel­pos­ti myös puo­lu­ei­den ad­ver­to­ri­aa­le­ja ja liit­tei­tä sekä vaa­li­mai­non­nan koh­den­ta­mis­ta ver­kos­sa esi­mer­kik­si kun­ta­vaa­lit-osas­toon.

Jos kai­paat tä­hän apua, ota yh­teyt­tä.

Mi­kä­li käy­tös­sä­si on jo AP­ro­fi­tin it­se­pal­ve­lu, muis­tat­han, et­tä por­taa­lia voi hyö­dyn­tää myös mo­duu­li­ko­koi­ses­sa vaa­li-il­moit­te­lus­sa, jos eh­do­kas te­kee il­moi­tuk­sen­sa it­se.

It­se­pal­ve­lua voi hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si va­ki­o­ko­kois­ten, pien­ten vaa­li-il­moi­tus­ten jät­tä­mi­ses­sä. Täl­löin eh­do­kas syöt­tää ha­lu­a­man­sa tie­dot (teks­ti, kuva) val­mii­seen il­moi­tus­poh­jaan ver­kos­sa, va­raa il­moi­tuk­sen toi­vo­mal­leen päi­väl­le ja mak­saa il­moi­tuk­sen heti.

Kysy li­sää:
– Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
– Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

***

Fak­ta:
Kun­ta­vaa­lien tär­ke­ät päi­vät

– eh­do­kas­ha­ke­mus­ten jät­tö­päi­vä: 4.5.
– eh­do­ka­sa­set­te­lun vah­vis­ta­mi­nen: 14.5.
– ää­ni­oi­keus­re­kis­te­ri lain­voi­mai­nen 25.5.
– ko­ti­ää­nes­tyk­seen il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 1.6.
– en­nak­ko­ää­nes­tys ko­ti­maas­sa: 26.5.–8.6.
– en­nak­ko­ää­nes­tys ul­ko­mail­la: 2.–5.6.
– kun­ta­vaa­li­päi­vä: 13.6.
– tu­los­ten vah­vis­ta­mi­nen: 16.6.
– val­tuus­tot aloit­ta­vat työn­sä 1.8.
– val­tuu­te­tuk­si tai va­ra­val­tuu­te­tuk­si va­li­tun on teh­tä­vä vaa­li­ra­hoi­tu­sil­moi­tus vii­meis­tään kak­si kuu­kaut­ta vaa­lien tu­lok­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta.

Läh­de: Oi­keus­mi­nis­te­riö